атомски

atomic
* * *
atomic

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • атомски — (грч atomos неделив) 1. што се однесува на атомот …   Macedonian dictionary

  • супституција — (лат. substitute) 1. замена, заменување на едно нешто со друго што има сличен или приближен квалитет (на пр., синтетичкиот каучук го заменува во производството природниот) 2. надоместување, застапување 3. прав. определување со тестамент на друг… …   Macedonian dictionary

  • А — прва буква од кирилската, латинската и грчката азбука, како скратеница мат, физ а = правец, А = точка, А = атомски, А = ампер, хем. Ag = (лат argentum) сребро, Al = алуминиум, Am = амерциум, Аr = аргон, Аѕ = арсен, At = астатин, Au = (лат aurum)… …   Macedonian dictionary

  • изобари — (грч. isos, barys) мн. 1. линии на метеоролошка карта што поврзуваат места со ист притисок на воздухот, односно со еднакви просечни годишни барометарски промени 2. хем. атомски јадра со изобарни својства …   Macedonian dictionary

  • изомери — (грч. isos, meros) мн. хем. соединенија на атоми или атомски јадра со ист број и вид на составни честици, но со различен внатрешен распоред …   Macedonian dictionary

  • изотони — (грч. isos, tonos напрегнатост) мн. хем. атомски јадра што содржат ист број неутрони, а различен број протони …   Macedonian dictionary

  • изотопи — (грч. isos, topos место) мн. хем. хемиски елементи од ист атомски вид, но со различна тежина поради различниот број неутрони во нивните јадра …   Macedonian dictionary

  • микрокосмос — (грч. mikros, kosmos свет, вселена) 1. свет на малите величини (атоми, молекули и атомски честици) за разлика од светот на големите величини 2. човекот во однос на макрокосмосот …   Macedonian dictionary

  • поливалентност — (грч. poly, лат. valentia вредност) хем. способност на хемиските елементи и на хемиските соединенија да се соединуваат со еден или со повеќе едновалентни атоми или атомски групи …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.